Algemene voorwaarden  AZ-BHV

                 Inhoud.

  1.       Identiteit van het bedrijf.
  2.       Toepassing.
  3.       Overeenkomst.
  4.       Uitvoering.
  5.       Betaling en prijzen.
  6.       Wijzigingen.
  7.       Annuleren of ontbinden.
  8.       Certificering.
  9.       Aansprakelijkheid.
  10.       Overmacht.

 

 1.                    Identiteit van het bedrijf

 

 

eigenaar                      GJ Schipper (René)

adres                            Laagkar 3.

postcode                    5351 ST.

woonplaats               Berghem.

 

bedrijfsnaam             AZ-BHV  acute zorg & bedrijfshulpverlening.

activiteiten                opleidingen en trainingen.

adres                            Laagkar 3.

postcode                    5351 ST.

woonplaats               Berghem.

telefonisch                0622335378   bereikbaar van 08:30 t/m 18:00 uur.

mail                              info@az-bhv.nl

website                       www.az-bhv.nl

 

KvK nummer             67102182

Btw identificatie      NL001419920B58

IBAN                            NL98 INGB 0007 5189 57

 

 

 

 2.                   Toepassing.

 

 

-         Deze voorwaarden geldt voor iedere overeenkomst tussen AZ-BHV en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

-    De totstandkoming van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van AZ-BHV door de opdrachtgever zijn aanvaard.

 

 3.                  Overeenkomst .

 

 

-       

-    Opgemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen, Indien anders schriftelijk is overeengekomen. AZ-BHV is slechts aan offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

-    Als  opdrachtgever de inhoud van offerte heeft aanvaard, bevestigd deze genoemde bedragen verschuldigd te zijn aan AZ-BHV. 

 

-    Voor inhuur van AZ-BHV brandwacht aan derden, genaamd (de opdrachtgever) zal offerte of overeenkomst op basis van uurloon en reiskosten worden opgesteld.

 

-    Betaling en prijzen zie punt 5.

-    Annuleren en ontbinden zie punt 7.

 

 

 

4.                  Uitvoering .

 

 

-        AZ-BHV zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen, op praktische en enthousiaste wijze en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

-    Alle extra prestaties die door AZ-BHV worden geleverd en welke niet zijn beschreven of overeengekomen, genoemd als bijkomende werkzaamheden zullen apart in rekening worden gebracht.

-    Gegevens die nodig zijn, om op maat gemaakte opleiding, herhaling of training te verzorgen worden door opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk via mail aangeleverd aan info@az-bhv.nl 

 

-    Aantal deelnemers opleiding, herhaling cursus of training bedraagt maximaal 12.

Aantal deelnemers hoger dan 12 is mogelijk,  deelnemersgroep dient gesplitst te worden over meerdere cursusdagen.

 

 

-    Iedere deelnemer beheerst de Nederlandse taal.

 

-    Minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar.

 

-    Aan een In Company cursus, dient de locatie van opdrachtgever aan een aantal specifieke eisen te voldoen. 

-    Een beamer aanwezig of  een scherm waar de beamer op gericht kan worden.

-    Een white-board of flip-over met bijbehorende schrijfwaar.

-    Voldoende tafels en stoelen ten minste voor iedere deelnemer.

-    Temperatuur van ruimte dient aangenaam te zijn.

-    De klant dient zelf de omgeving op de hoogte te brengen van een open vuur oefening buiten op het terrein.

-    Bij twijfel over de veiligheid dient de opdrachtgever dit voor cursusdatum bij AZ-BHV bekend te maken.

-    Beschermende kleding voor bepaalde oefeningen worden te beschikking gesteld door AZ-BHV. Ieder deelnemer is zelf verantwoordelijke om hier gebruik van te maken.

-    Lunch kan tegen meerprijs worden verzorgt, dit dient bij aanvraag van offerte kenbaar te worden gemaakt. 

 

5.                  Bedragen en betaling

 

-    Bedragen kunnen per jaar worden geïndexeerd, dit wordt vermeld op de website.

 

-    Indien een overeenkomst is bereikt, zijn de bedragen die daarin vermeld staan leidend.

 

-    Bedragen die vermeld staan op website zijn gebaseerd op een deelname tot 12 personen. 

 

-    Als  opdrachtgever de inhoud van offerte heeft aanvaard, bevestigd hij tevens het daarin verschuldigde bedrag over te maken aan AZ-BHV.

 

-    AZ-BHV stuurt na bevestiging op een aanvaarde offerte een definitief factuur aan opdrachtgever.

 

-    Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden en te zijn bijgeschreven op rekening van AZ-BHV. 


     Hanteert u een ander uitbetalingstermijn, dan dient u dit schriftelijk vooraf kenbaar te maken. Na goedkeuring kunnen we betalingstermijn aanpassen. 

 

-     Na betaling zal binnen 5 werkdagen benodigde lesmateriaal of e-learning code's worden uitgereikt of opgestuurd aan opdrachtgever.

 

-     Vooraf geplande praktijk dag(en) kunnen doorgaan als volledig factuurbedrag is bijgeschreven op rekening van AZ-BHV, hiermee dekken wij onkosten die ten gunste van de opleiding of training vooraf worden gemaakt. 

 

-     AZ-BHV heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken van opdrachtgever, waardoor geplande afspraken, opleiding of training verplaatst moet worden naar een een later te bepalen datum.  

 

-  

 

 

 6.                  Wijzigingen.

 

 

-    Bedragen kunnen per jaar worden geïndexeerd, dit wordt vermeld op de website.

 

-    Indien een overeenkomst is bereikt, zijn de bedragen die daarin vermeld staan leidend.

 

-    AZ-BHV kan deze algemene voorwaarden ten aller tijde aanpassen en/of wijzigen.

 

 

      7.                  Certificering.

 

 

-    Certificatieregelingen zijn ingericht conform de eisen van de accreditatienorm NEN-EN-ISO 17024

 

-     Nikta heeft aan AZ-BHV een Certificaat van erkenning uitgereikt dat voldoet aan de Norm NEN-EN-ISO/IEC 17024:2003.

 

-    Op basis van genoemde certificatieregeling beoordeeld NIKTA certificatie de kennis en/of vaardigheden van personen binnen het toepassingsgebied.

 

-     Brandwachten die ingezet kunnen worden voor derden zijn rijksgediplomeerd tot hoofdbrandwacht, daarnaast in bezit van certificaat VOL-VCA. 

 

 

8.                  Aansprakelijkheid.

 

 

-    AZ-BHV is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van poststukken en pakketten.  

 

-     Er kan bij kwijtraken geen aanspraak worden gedaan om nieuwe certificaten, pasjes te leveren of de helft van de kosten hiervan te dragen.

 

-    AZ-BHV behandelt de persoonlijke gegevens van cursisten zorgvuldig en vertrouwelijk en geeft deze, behalve aan het Nikta niet door aan derden.

-    AZ-BHV stelt zichzelf niet verantwoordelijke voor het kwijt raken of kapot gaan van persoonlijke eigendommen tijdens een cursus.

-    Beschermende kleding voor bepaalde oefeningen worden te beschikking gesteld door AZ-BHV. Ieder deelnemer is zelf verantwoordelijk om hier gebruik van te maken.

 

      9.                  Annuleren en ontbinden.

 

 

-    Als er betaald is voor een cursus, herhaling, opleiding of training dag  is er geen recht op terugstorten van de betaling. Wel wordt de mogelijk aangeboden om een nieuwe cursusdatum te kiezen, dit mag niet vaker dan 1 maal gebeuren. Daarna vervalt het recht op een cursusdatum.

-     E-learning codes worden niet retour genomen en daarvan wordt geen geld teruggestort.

-    Afzegging of ziekmelding dient uitsluitend telefonisch of schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur niet later dan 24 uur voor aanvang van de cursus. via telefoonnummer 0622335378 of mailadres info@az-bhv.nl

-    Het wegblijven bij een cursus zonder bericht vooraf, wordt niet aangemerkt als een afzegging of ziektemelding en geeft geen recht op het kiezen van een nieuwe cursusdatum eveneens op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusbedrag.

 

-    Wordt de cursusdatum door AZ-BHV geannuleerd wordt er z.s.m. een nieuwe datum gepland.

-     AZ-BHV behoud het recht om een aanvaarde overeenkomst te ontbinden of samenwerking te beëindigen. Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn; niet nakomen van afspraken door opdrachtgever, verzuim of nalaten nodige informatie te verstrekken door opdrachtgever, als uitvoering onmogelijk wordt gemaakt opdrachtgever. 

-     Tot voorgaande regel behoud AZ-BHV tevens het recht, alle gemaakte kosten, plus 25% van totaal factuur bedrag in rekening te brengen bij opdrachtgever. Opdrachtgever dient dit bedrag binnen 5 werkdagen aan AZ-BHV te voldoen. 

 

 10.               Overmacht.

 

-    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan en begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AZ-BHV geen invloed kan uitoefenen, waardoor AZ-BHV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

-    Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.

-    AZ-BHV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AZ-BHV haar verbintenis had moeten nakomen.

 

-    Tijdens de overmacht worden verplichtingen van AZ-BHV opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door AZ-BHV niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 Algemene voorwaarden:

 laatst aangepaste versie 25-01-2020 te Berghem.

 

GJ. Schipper

 

AZ-BHV.